6/22/15

1.6. ප්‍රතිසන්ධි ප්‍රශ්නය
6. මිළිඳු රජ තෙමේ මෙසේ ඇසුවේය.

"ස්වාමීනි, නාගසේනයන් වහන්ස, මරණයට පත් වූ ඇතැම් කෙනෙක් යළි පිළිසිඳ ගන්නාහුද ?"

තෙරුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

"ඇතැම් අය පිළිසිඳ ගනිති.ඇතැම් අය පිළිසිඳ නොගනිති."

"පිළිසිඳ ගත්තෝ කවරහුද ? පිළිසිඳ නොගන්නෝ කවරහුද ?"

"මහරජාණෙනි, කෙලෙස් සහිත වූ සත්වයෝ පිළිසිඳ ගනිති.නිකෙලෙස් පුද්ගලයෝ පිළිසිඳ නොගනිති."

"එසේ නම් ස්වාමීනි, නාගසේනයන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ පිළිසිඳ ගන්නා කෙනෙක්ද ?"

"ඉදින් මහරජාණෙනි, මම උපාදාන සහිතව මියයන්නේ නම් පිළිසිඳ ගන්නා කෙනෙක් වන්නෙමි.උපාදාන රහිතව මිය යන්නේ නම් පිළිසිඳ නොගන්නා කෙනෙක් වන්නෙමි."

"ස්වාමීනි, නාගසේනයන් වහන්ස, ඉතා දක්ෂ වන සේක."

පස්වෙනි ප්‍රතිසන්ධි ප්‍රශ්නයයි.