7/20/16

ආවාස දාන පූජාව සඳහා දායක වීමට පුණ්‍යකාමී ඔබට  මෙත් සිතෙන් කෙරෙනා ආරාධනයයි.

ආවාස දාන පූජාව සඳහා දායක වීමට පුණ්‍යකාමී ඔබට  මෙත් සිතෙන් කෙරෙනා ආරාධනයයි.

සංඝයා වහන්සේට සෞඛ්‍ය පහසුකම් අතින් මූලික වන අවශ්‍යතාවක් වන්නේ ආවාසයයි. සොර සතුරු උවදුරුවලින් වැළකීමටත්, සීත උෂ්ණාදී පීඩාවන්ගෙන් වැළකීමටත්, ලේ බොන මැස්සන්, මදුරුවන්, සුළඟ, අව්ව හා සර්පාදීන්ගෙන් වන පීඩාවන්ගෙන් වැළකීමටත්, ඍතු දෝසයන්ගෙන් වන උවදුරුවලින් වැළකීමටත්, සිත එකඟ කිරීමෙහි ඇලීමටත්, ආවාස සංඝයා වහන්සේට අවශ්‍ය වේ (සිද්ධාර්ථ හිමි, 1984).

ආවාස ආදී විහාරස්ථානයට අයත් ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කරන අවස්ථාවල භාවනානු යෝගී භික්ෂූන් හැර සෙස්සන් එකී කාර්යන්ට සහය දී ඒ ඒ අවස්ථාවේ ඇති කුදු මහත් කටයුතු කළ යුතු බව ධර්ම සාහිත්‍යයේ දැක්වේ (වි. ම. 1919).

වස් වැසීම සඳහා වසාගත හැකි දොරක් ඇති කුටියක්වත් වස් කාලයට සංඝයා වහන්සේලාට අවශ්‍ය වේ. ආවාසයක් බුදු රදුන් වැඩ සිටින ස්ථානයක් ද වේ. ශාරීරික ධාතු, පෙති පිළිම කරඬු යනාදී ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයන්ට අයත් දේ ආවාසයක තිබිය හැකිය.

ධර්ම පුස්තක ධර්ම පාඩම් භික්ෂූන් වහන්සේ වැඩ සිටීම නිසා ධර්ම රත්නය ද ආවාසයක වැඩ සිටී. මෙසේ තෙරුවන්ම වැඩ සිටින තැනක් ලෙස ද ආවාසය වැදගත් ය. ධර්මය උගන්වන ධර්ම ශාලාවක්, ධර්ම පුස්තක තැන්පත් පොත්ගුලක්, පිරිත් දෙසන පිරිත් මණ්ඩපයක්, ආහාර පාන පිසින බෙහෙත් හදන ස්ථානයක්, රෝගී භික්ෂූන් සිටින ගිලන් හලක්, විවේකාගාරයක්, තෙරුවන් සන්තක ගරු භාණ්ඩ ඇති ගබඩාවක් වශයෙන් ද භාවනා කරන ස්ථානයක් ලෙස ද ආවාසයක් ප්‍රයෝජනයට ගනියි.

මේ උතුම් සදහම් කරුණු මූලික කරගෙන මනසිකාරයෙ  පිහිටා ගෙන සත්පුරුෂ  පින්වතුන් පිරිසක් විසින් වැලිවේරිය දනව්කන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටි ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථානූබද්ධ "සිරිමංගල යෝගාශ්‍රමය" හි අභිනවයෙන් ඉදිකෙරෙන  කුඩා විහාර මැදුරක්, ධර්ම විනය පුස්තක ඉගැන්වීම් හා කියවීම් ශාලාවක්,ස්වාමින් වහන්සේ නමකට වැඩ හිඳිමට ආවසය පහසුකම් හා සක්මන් භාවනාව සඳහා සක්මන් මළුවක් ,කැසිකිළි වැසිකිළි පහසුව, පැන් පහසුව හා ගිලන්පස සකසා ගන්නා කොටසක් සහිත ආවාස පූජාවක් කිරීමට ඉදිරිපත්ව සිටි.ඒ උතුම් මා හැඟි මහා කුසල කර්මය උදෙසා ඔබටත් දායක විය හැක.

Page එකේ ඇති donate මත click කිරීමෙන් ඔබට PayPal මගින් ආධාරය කල හැක නොමැතිනම් පහත ගිණුමට මුදල් බැර කරන මෙන් මෙත් සිතින් ඉල්ලා සිටිමු. අප පිටුව මගින් ධර්ම දානයට අමතරව පින්වත් ඔබට විදේශයේ රැකියාවල නියැලෙන ඔබහට උතුම් අටමහා කුසල් පුර්ණය කරගැනීමට ඉදිරියේදී ද මහඟු පිංකම් සැදැහැවත් ඔබ වෙත ගෙන එමි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!
Sirimangala Anomadassi Yogasramaya

https://goo.gl/maps/qXKLS1WeQyq

1019 5706 1623
වාසුර එදිරිසුරිය
සම්පත් බැංකුව
පිළියන්දල ශාඛාව

මේ දැනට ඉදිකරමින් පවතින ආවාස ගෙයහි වර්තමාන ජායාරූපයි.7/14/16

අට මහා කුසලයන්ගෙන් උතුම් ආවාස දාන පූජාව සඳහා දායක වීමට පුණ්‍යකාමී ඔබට මෙත් සිතෙන් කෙරෙනා ආරාධනයයි.
ආවාස දාන පූජාව සඳහා දායක වීමට පුණ්‍යකාමී ඔබට  මෙත් සිතෙන් කෙරෙනා ආරාධනයයි.

සංඝයා වහන්සේට සෞඛ්‍ය පහසුකම් අතින් මූලික වන අවශ්‍යතාවක් වන්නේ ආවාසයයි. සොර සතුරු උවදුරුවලින් වැළකීමටත්, සීත උෂ්ණාදී පීඩාවන්ගෙන් වැළකීමටත්, ලේ බොන මැස්සන්, මදුරුවන්, සුළඟ, අව්ව හා සර්පාදීන්ගෙන් වන පීඩාවන්ගෙන් වැළකීමටත්, ඍතු දෝසයන්ගෙන් වන උවදුරුවලින් වැළකීමටත්, සිත එකඟ කිරීමෙහි ඇලීමටත්, ආවාස සංඝයා වහන්සේට අවශ්‍ය වේ (සිද්ධාර්ථ හිමි, 1984).

ආවාස ආදී විහාරස්ථානයට අයත් ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කරන අවස්ථාවල භාවනානු යෝගී භික්ෂූන් හැර සෙස්සන් එකී කාර්යන්ට සහය දී ඒ ඒ අවස්ථාවේ ඇති කුදු මහත් කටයුතු කළ යුතු බව ධර්ම සාහිත්‍යයේ දැක්වේ (වි. ම. 1919).

වස් වැසීම සඳහා වසාගත හැකි දොරක් ඇති කුටියක්වත් වස් කාලයට සංඝයා වහන්සේලාට අවශ්‍ය වේ. ආවාසයක් බුදු රදුන් වැඩ සිටින ස්ථානයක් ද වේ. ශාරීරික ධාතු, පෙති පිළිම කරඬු යනාදී ත්‍රිවිධ චෛත්‍යයන්ට අයත් දේ ආවාසයක තිබිය හැකිය.

ධර්ම පුස්තක ධර්ම පාඩම් භික්ෂූන් වහන්සේ වැඩ සිටීම නිසා ධර්ම රත්නය ද ආවාසයක වැඩ සිටී. මෙසේ තෙරුවන්ම වැඩ සිටින තැනක් ලෙස ද ආවාසය වැදගත් ය. ධර්මය උගන්වන ධර්ම ශාලාවක්, ධර්ම පුස්තක තැන්පත් පොත්ගුලක්, පිරිත් දෙසන පිරිත් මණ්ඩපයක්, ආහාර පාන පිසින බෙහෙත් හදන ස්ථානයක්, රෝගී භික්ෂූන් සිටින ගිලන් හලක්, විවේකාගාරයක්, තෙරුවන් සන්තක ගරු භාණ්ඩ ඇති ගබඩාවක් වශයෙන් ද භාවනා කරන ස්ථානයක් ලෙස ද ආවාසයක් ප්‍රයෝජනයට ගනියි.

මේ උතුම් සදහම් කරුණු මූලික කරගෙන මනසිකාරයෙ  පිහිටා ගෙන සත්පුරුෂ  පින්වතුන් පිරිසක් විසින් වැලිවේරිය දනව්කන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටි ශ්‍රී කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම සංස්ථානූබද්ධ "සිරිමංගල යෝගාශ්‍රමය" හි අභිනවයෙන් ඉදිකෙරෙන  කුඩා විහාර මැදුරක්, ධර්ම විනය පුස්තක ඉගැන්වීම් හා කියවීම් ශාලාවක්,ස්වාමින් වහන්සේ නමකට වැඩ හිඳිමට ආවසය පහසුකම් හා සක්මන් භාවනාව සඳහා සක්මන් මළුවක් ,කැසිකිළි වැසිකිළි පහසුව, පැන් පහසුව හා ගිලන්පස සකසා ගන්නා කොටසක් සහිත ආවාස පූජාවක් කිරීමට ඉදිරිපත්ව සිටි.ඒ උතුම් මා හැඟි මහා කුසල කර්මය උදෙසා ඔබටත් දායක විය හැක.Page එකේ ඇති donate මත click කිරීමෙන් ඔබට PayPal මගින් ආධාරය කල හැක නොමැතිනම් පහත ගිණුමට මුදල් බැර කරන මෙන් මෙත් සිතින් ඉල්ලා සිටිමු. අප පිටුව මගින් ධර්ම දානයට අමතරව පින්වත් ඔබට විදේශයේ රැකියාවල නියැලෙන ඔබහට උතුම් අටමහා කුසල් පුර්ණය කරගැනීමට ඉදිරියේදී ද මහඟු පිංකම් සැදැහැවත් ඔබ වෙත ගෙන එමි. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!
Sirimangala Anomadassi Yogasramaya

https://goo.gl/maps/qXKLS1WeQyq

1019 5706 1623 
වාසුර එදිරිසුරිය
සම්පත් බැංකුව
පිළියන්දල ශාඛාවආවාස පූජාවේ අනුසස්‌


කිවුල්දෙණියේ විජිතනන්ද හිමි,
නිග්‍රෝධාරාම සේනාසනය, පොල්පිටිය උතුර, මැටිකුඹුර, පොල්ගහවෙල.
පොදු මානුසික අවශ්‍යතා අතර ඇඳුම් පැළඳුම්, කෑම-බීම, ගෙවල්-දොරවල් සහ සෞඛ්‍ය පහසුකම් මූලික වේ. රටක්‌ පාලනය කරන රජයකින් ජනතාවට ඉටුවිය යුතු මූලික යුතුකම් වශයෙන් සැලකෙන මේ අවශ්‍යතා හතර, සසර දුක අවබොධ කරගෙන නිවන් දකින්න පැවිදි දිවියට ඇතුල්වෙච්ච භික්‌ෂුවටත් පොදුයි. ප්‍රත්‍යවේක්‌ෂා වශයෙන් සැලකෙන චීවර, පිණ්‌ඩපාත, සේනාසන, ගිලාන ප්‍රත්‍ය කියන මේ සිව්පසය ගිහි පරිභෝගයට වඩා පැවිදි පරිභෝගයේ විශාල වෙනසක්‌ තිබේ. භිකෂුන් වහන්සේ ආරාම පරිභෝග කරන්නේ, රැස්‌ කරන ධනයක්‌ ආරක්‌ෂා කිරීමට හෝ සොර සතුරු උවදුරකින් වැලකීමට හෝ නොවේ. සීත පීඩා, උෂ්ණ පීඩා වළක්‌වා ගන්න, ලේ බොන මැස්‌සන්, මදුරුවන්ගෙන් ආරක්‌ෂා වෙන්න, සුළඟ, අව්ව, වැස්‌ස සර්පාදීන්ගෙන් එන පීඩාවන් දුරුකරගන්න, විවිධ සෘතු උපද්‍රවවලින් ආරක්‌ෂා වෙන්න සහ සිත එකඟ කර ගැනීමේ පහසුව පිණිසත් කියන මේ කාරණාවලට.
ඉහත සඳහන් පරමාර්ථයන්ටත් වඩා පුළුල්වූ පරමාර්ථයන් මත විහාරාරාම ගෙඩනැගුණු බව ඒ සඳහා වැය කරන ලද විශාල ධන පරිත්‍යාගයන්ගෙන් පැහැදිලි වේ. පනස්‌ හතර කෝටියක්‌ ධනය ඡේතවනාරාමය සඳහාත්, විසිහත් කෝටියක්‌ ධනය පූර්වාරාමය සඳහාත් වැය කර තියෙන බව පොතපතේ සඳහන් වේ. ලංකා සාසන ඉතිහාසය අනුව අතීත රජදරුවන් මහා විහාරය, අභයගිරිය, ඡේතවනය වගේ සුවිසල් ආරාමත්, සත්මහල් ලෝවාමහා ප්‍රාසාදයත් භික්‌ෂුන් වහන්සේලාගේම ප්‍රයෝජනය උදෙසා ගොඩනැගුවා.
සක්‌විති රජ සැප අත්හැර, තුන් සෘතුවට ගැළපෙන රම්‍ය, සුරම්‍ය, සුබ වගේ දැකුම්කළු මහා ප්‍රාසාද අත්හැර මහන වුණු මහ බෝසතාණන් වහන්සේට ශාක්‍යයන් විසින් නිග්‍රෝධාරාමය, බිම්බිසාර රජතුමා විසින් වේළුවනාරාමයත්a, අනේපිඬු සිටුතුමා විසින් ඡේතවනාරාමයත්, විශාඛා උපාසිකාව විසින් පූර්වාරාමයත්, මහා ධන පරිත්‍යාගයන් සිදුකරමින් සකස්‌ කර පූජා කළා. පාවාරික සිටුවරයා කළ පාවාරිකාරාමය, කොසබෑ නුවර ඝෝෂිතාරාමය තවත් ඒ වගේ විහාර අතර වෙනවා. සුනාපරත්ත ජනපදයේ රත් සඳුන්වලින් විහාරයක්‌ බුදුරදුන් සඳහා ගොඩනැගූ බව පුණ්‌ණෝවාද සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. මුලදී ගහක්‌ යට, ලෙනක්‌ තුළ වැඩ වාසය කරමින් බුදුන්වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩය බෙදාහැරීමේ නිරතවෙලා හිටපු ශ්‍රාවක සංඝයා සඳහාත් බුදුන් දවස ආරාම ගොඩනැගූ බව අට්‌ඨක නාගර සූත්‍ර වර්ණනාවේ සඳහන් වේ. අට්‌ඨක නගර වැසි දසම කියන ගෘහපතියා ආනන්ද හිමියන් සඳහා පංචසතික විහාරයක්‌ කළ බවත්, චිත්ත ශෘහපති විසින් මහානාම හිමියන් සඳහා ආරාමයක්‌ කළ බවත් සඳහන් වෙනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා සංඝරත්නය පහළ වෙච්ච මුල් කාලයේ භික්‌ෂු සංඝයා ගල් ගුහා, වනාන්තර, ගස්‌ යට ආදී තැන්වල වැඩ වාසය කළා. ශාසනය ආරම්භක අවධියේ භික්‌ෂුන්ට අවශ්‍ය ආවාස ආදිය සකසා දීමක්‌ සිදුවෙලා නෑ. ඊට හේතුව තමයි බුදුන්වහන්සේ ලෝකයට පහළ වෙච්ච අලුත, සාසනයේ වටිනාකම තේරුම් ගෙන ඒ වගේ කටයුතු කරල දෙන්න දැනුවත් වෙච්ච පිරිසක්‌ නොසිටීම. මිනිසුන්ට බුද්ධ ශාසනයේ වටිනාකම වැටහුණේ සද්ධර්මය අහලා දැනුවත්භාවය ඇතිවුණාට පස්‌සේ. ඒ සඳහා සෑහෙන කාලයක්‌ ගත වුණා. ඊට පස්‌සේ බුදුන් වහන්සේ මුල්කරගෙන සංඝ රත්නය උදෙසා ගරු සැලකිලි, සිව්පස පූජාවන් ලැබෙන්න පටන්ගත්තා. 
එක්‌ අවස්‌ථාවක දායක පිංවතෙක්‌ භික්‌ෂුන් වහන්සේ නමකට කුටියක්‌ හදා දෙන්න ඇහුවම, බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවාස පිළිගැනීමට අනුදැන වදාරා නැති නිසා භාරගැනීමට නොහැකි බවත්, බුදුන්වහන්සේගෙන් ඒ සඳහා අවසර අරගෙන දැනුම්දිය හැකි බවත් පැහැදිලි කළා. මේ කාරණය තථාගතයන් වහන්සේට දැනුම් දුන්නම ආවාස පිළිගැනීමට අනුදැන වදාළා. එතැන් පටන් ආවාස සකස්‌ කරල බුදුපාමොක්‌ මහ සඟරුවනට පූජාකරන්න සැදැහැවතුන් උනන්දු වුණා. 
වළගම්බා රජතුමා දෙමළ ජනයා සමග සටන් කර පැරදිලා කැලෑවේ ඉන්නකොට, මහා විහාරවාසී තිස්‌ නම් භික්‌ෂුවක්‌ පිඬුසිඟා ආහාර අරගෙන ගිහින් රජ පවුලට සංග්‍රහ කළා. කැලේ හිටපු රජතුමා ඇතුළු පිරිසට ආහාරය විශාල උපකාරයක්‌ වුණා. ඒ නිසා පසුව වළගම්බා රජතුමා, රජ වුණාම තමන්ට කළ උපකාරයට කළගුණ සැලකීමක්‌ වශයෙන් අභයගිරි විහාරය හදා තිස්‌ස හාමුදුරුවන්ට පෞද්ගලිකව පූජා කළා. පුද්ගලික ආරාමයක්‌ බාර ගැනීමේ වරදට මහා විහාරික භික්‌ෂුන් 'උක්‌ෙ€පනීය' කියන විනයකර්මයකින් aතිස්‌ස භික්‌ෂුව මහා විහාරයෙන් නෙරපා හැරියා. ඊට පස්‌සේ අභයගිරි නමින් නිකායක්‌ ඇතිවුණා. අභයගිරියෙන් කැඩී ගිය තවත් භික්‌ෂු පිරිසක්‌ ඡේතවන නමිනුත්. එයින් කැඩී ගිය තවත් පිරිසක්‌ සාගලිය නමිනුත් නිකායන් විදිහට බිහිවුණා. පෞද්ගලිකව ආරාමයක්‌ බාර ගැනිමේ ප්‍රථිපල වශයෙන් නිකාය භේදයන් ඇතිවෙලා නොයෙක්‌ ශාසනික අර්බුදත් පහළ වුණා. ඒ නිසා සතර දිගින් වඩිනා සංඝයා උදෙසා සඟසතු කර පූජා කිරීම තමයි ශාසනානුලෝමික වෙන්නේ.

තණ්හාව ජය ගැනීම සියලු දුක් වලින් නිදහස් වීමයි ...!!

තණ්හාව ජය ගැනීම සියලු දුක් වලින් නිදහස් වීමයි ...!!
ශාක්යී රජ කෙනෙක් බුදු පියාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ල කියනවා ස්වාමිනි අපි ( හරිම ආඩම්බරයෙන්) , මාසෙකට එක දවසක් 24 පැයම අටසිල් රක්නවා කියලා . භාගයවතුන් වහන්සේ අහනවා " මහා රජ මාසෙකට එක දවසක් අට සිල් රැකලා මේ ඝෝර භයන්කාර සසරෙන් එතෙර වෙන්න පුලුවන්ද කියලා". ඊස්සේ තමාතීරණය කරන්නේ (ශාක්ය යෝ) මුළු ජිවිතයම අට සිල් සමාදන් වෙන්න . ශාක්යම යවංශිකයෝ මුළු ජිවිතයම අටසිල් රැක්කා.අපිට පුලුවන්ද ..? බැරි බව භාග්ය වතුන් වහන්සේ දන්නවා.ඒ නිසා දේශණා කළා 8 ක් නෙමයි 5 ක් රකින්න කියලා . ඉතිං 5 ක් වත් රකින්න අපි දක්ෂද කියලා තමා හිතන්න වෙන්නේ .භාග්ය වතුන් වහන්සේ දේශණා කරන මේ දක්ෂායා එහෙම නැත්තං ඥාණ වන්තයා අපි කථා කරන දක්ෂකයා ගාව නෙමයි ඉන්නේ . අපි දක්ෂ යි කියලා කථා කරන්නේ පිළිවෙලට හොඳට විභාග ටික පාස් කරලා නම් උපාධි දෙකක් තුනක් පාස් කරගන්න පුළුවන් වුනා නම් අපි හිතන්නේ ඒ ගොලෝ දක්ෂද භාග්ය වතුන් වහන්සේගේ ඥාණය කියන තැන ඒ ගොල්ලෝ දක්ෂක නෙමයි .දක්ෂව වෙන්නේ අත් හරින්න පුළුවන්නම්.මේ නිවණ හොයාගන යන්න භාග්යොවතුන් වහන්සේ මොකද්ද දේශණා කලේ ..? අත්හරින්න නේ .නිවණ සොයන්න අත්හරින්න ඕනේ . "සබ්බ දුක්කං ජිනාති " සියළු දුක් දිනන්නේ සියළුම තණ්හාවල් අතහැරපු දවසට ." තන්හක්ඛයෝ සබ්බ දුක්කං ජිනාති. " තණ්හාවෙන් නිදහස් වීම සියළු දුක් වලින් ජයක්ග්රදහණය කිරීමයි. එතකොට බුදුපියාණන් වහන්සේ අපිට ඒක පාරටම දේශණා කලාද ගෙවල් දොරවල් යාණ වාහන ඉඩකඩම් වතු පිටි මේ සේරම අතහරින්න කියලා ..?? එහෙම භාග්යාවතුන් වහන්සේ දේශණා කරලා නෑ එක පාරම.අත් හරින්න හරි ලස්සනට භාග්යහවතුන් වහන්සේ උගන්නලා තියෙනවා.ක්රහමානු කුලව පිළිවෙලට. එහෙනම් නිවන් ලබන්නට නම් අත්හරින්නම වෙනවා. එහෙනම් මොනවාද අත්හරින්න කියන්නේ සිල්පද 5 ත් එක්ක..? පන්සිල් පද පහ කියලා කියන්නේ අත්හැරීමක් .අපේ අයට හිතෙනවද මේ පන්සිල් ඇතුලේ අත්හැරීමක් තියෙනවා කියලා ..? මුළු ජීවිතෙන්ම ප්රාාණ ඝාතය අත්හරිනවා මම . බලන්න භාග්යඅවතුන් වහන්සේ මොන තරම් ලස්සනට .. බුදු කෙනෙකුට හැර මේවා අපිට දේශණා කරන්න පුළුවන් වෙයි ද ..? අත්හැරීම උගන්නපු හැටි මුළු ජීවිතෙන්ම ප්රාගණ ඝාතය අත්හරිනවා .බුදු පියාණන් ළඟ පොරොන්දු වුනා නම් ස්වාමිනි අද පටන් මම මගේ ජීවිතය හේතුවෙන් වත් ප්රාගණඝාත යනම් කරන්නේ නෑ කියලා පොරොන්දු උනොත් මේ ලෝකයේ දෙන්න තියෙන ධර්ම දානය ලඟට ඊළඟ දානය . සියළුම සත්වයන්ට අභය දුන්නා කියලා සඳහන් කළා .ධර්ම දානය හැර මේ ලෝකේ මහා දාන 5 ක් තියෙනවා .මේ මහා දාන පහ තමයි පන්සිල් කියලා කියන්නේ .එතකොට මේ මහා දාන පහ දෙන්න සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනෙද ..? අවශ්ය නෑ මේ මහා දාන පහ අපි ඕනෑම කෙනෙකුට මුදුන් පත් කරගන්න පුළුවන් විදිහටයි භාග්යයවතුන් වහන්සේ දේශණා කලේ එහෙම නම පලවෙනි එකෙන් අත්හරිනවා ප්රා ණඝාතය . දෙවැනි එකෙන් අත්හරිනවා හොර කම මගේ ජිවිතේ මම කවදාවත් අනුන්ගේ දේකට අත තියන්නේ නෑ .තුන්වෙනි එකෙන් අත් හරිනවා කවර කවම දාකවත් අනුන්ගේ කාමවස්තුන් පරිහරණය කරන්නේ නෑ . අත්හරිනවා එතකොට කොච්චර දක්ෂව ද එහෙම ඉන්න පුළුවන්නම් මම දක්ෂනයෙක් හරි ආඩම්බරයක් ඇති වෙනවා එතකොට.මුළු ජීවිතෙන්ම මම අත්හරිනවා අපි හරි අමාරුයි කියලා කියන්නේ නමුත් මගේ ජිවිතෙන් අත්හැරලමා දානවා බොරු කියන එක . කොච්චර දක්ෂා ද ..? මුළු ජිවිතෙන්ම මම රහමෙර පානය කරන එක අත්හරිනවා මේ දැක දැක පෙනී පෙනී ළඟ තියාගන ළඟ ඉන්න කෙනා පාවිච්චි කරනවා බල බල මමත් මෙතෙක් පාවිච්චි කළා මම දන්නවා රස ගුණ ඔක්කොමත් දන්නවා ලැබුනහම තියෙන අස්වාදයත් මම දන්නවා එකේ වටිනා කමත් දන්නවා ඒ සියල්ල දැක දැක මගේ ඉස්සරහ පිට ඉන්න කෙනා පාවිච්චි කරද්දී නුත් නෑ මම අත්හැරියේ අත්හැරියමයි කියල පුළුවන්නම් ඒ ගොල්ලෝ හැබෑ වීරයෝ ඒ ගොල්ලන්ට වීරයෝ කියන්නේ .අත්හැරීම ප්රතගුණ කරන්න කියලා දේශණා කලේ ඒක .එහෙනම් බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ සිල්පද පහකින් අපි කොච්චර ඉහලට ගෙනාවද ..?? කොච්චර ඉහලට ගෙනාවද කියනවානම් මේ කෙලෙස් 1500 ක් නැති කරලා යන්න තියෙන සුගතිය මේ සිල්පද පහෙන් සඳහන් කරන කරුණු පහක් අත්හැරීමෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් කරනවා කියන්න මේ පහට මොන තරම් ශක්තියක් තියෙනවද ..?? පුංචි කරනා පහක් ද අපට මේ දේශණා කරලා තියෙන්නේ ..?? ඒ නිසා දේශණා කළා ආරක්ෂා කරන්න මේ කරුණු පහක්. නිරයට ගෙනියන්න කාටවත් බෑ .
මහා සමය සුත්රේය 3 කොටස
පුජණිය කෝරලයාගම ගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ.

Theruwan saranai....!!!

දැන් අමාසුවඳ අැන්ඩ්රොයිඩ් ඇප් එකක් ලෙස සකස් කොට ඇත. බාගත කීරීමට පහළ ලින්ක් එක click කරන්න. තෙරුවන් සරණයි!.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wAmasuwanda