5/5/16

වෙසක් මංගල්‍ය උදෙසා අප විසින් සාදන ලද Path to Nibbana android app එක

මෙම link එකෙන් android දුරකතනයට download කරගන්න 
මෙම link එකෙන් ඔබගේ  desktop computer එකට download කරගන්න.
app එක rate කිරීමෙන් අපට දායක වෙන්න. ධර්ම දානය පිණිස මෙය ඔබගේ හිත මිතුරන් අතර බෙදා හරින්න.