10/6/16

අවාස කුටියේ වර්තමාන තත්වය
මේ අවාස කුටියේ වර්තමාන තත්වයයි. දායක උනු සහ වන ඔබ සියළු දෙනාගේ මුදලින් ද තවත් කළණ මිතුරන් රැසකගේ දායකත්වයෙන් සාර්ථකව ඉදිකෙරමින් පවතින බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමි. මෙම අවාස කුටියට 
කුඩා විහාර මැදුරක්
ධර්ම විනය ඉගෙනීමට කියවීම් ශාලාවක්
වැඩ හිඳීමට ආවාස ශාලාවක්
සක්මන් භාවනාවට සක්මන් මළුවක්
වැසිකිලි පහසුකම්
පැන් පහසුවට හා ගිලන්පස සකස් කරගන්නා කොටසක්
ඇතුලත් වේ. අප සියල්ලෝම ධනවත් උවන් නොවෙතත් පොඩි මුදලකින් හෝ දායක වී කුසලයන් අතින් මහා ධනවතුන් වෙමු.


1019 5706 1623 
වාසුර එදිරිසුරිය
සම්පත් බැංකුව
පිළියන්දල ශාඛාව