12/8/16

ශ්‍රී බුද්ධ චරිතය

සම්මා සම්බුදුපියාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ චරිතය ඇසුරෙන් මෙම Mobile app එක නිම කරන ලදී. වර්තමානය කුඩා දරුවන්ට දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය දුරස් වීම කණගාටුවට කරුණකි. ඔවුන් තාක්ෂණික මෙවලම් වලට දැඩි නැබුරුතාවයක් දක්වන බැවින් දහම් අධ්‍යාපනය ජංගම මෙවලම් තුලින් ලබාදීම යෝග්‍ය යැයි මා හැඟේ. මෙය මා තැබූ ප්‍රථම පියවර නිසා අඩුපාඩු තිබෙන්නට පුළුවන. ඉදිරියේදී තවත් දියුණු කරමින් දහම් අධ්‍යාපනය Mobile application මගින් මට හැකි අයුරින් ලබා දෙන්නෙමි. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wasu.lifeoflordbuddha