4/5/15

සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි භික්ෂුව යන්න ධර්මයෙහි අර්ථ නිරුපණය වන්නේ .

සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි භික්ෂුව යන්න ධර්මයෙහි අර්ථ නිරුපණය වන්නේ .
භින්න පටි දාරි (බිඳිච්ච පට දරන )පට යනු වස්ත්‍රය .
රාගය නිවීම පිණිස වෙහෙසෙන
...
ද්වේශය නිවීම පිණිස වෙහෙසෙන
මෝහය විද්වංසනය කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
ක්‍රෝධය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
උපනාහ නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
මක්ඛ නැති කිරම පිණිස වෙහෙසෙන
පලාස නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
ඊර්ෂියාව නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
මච්චරිය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
මායාව නැතිකිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
සාඨෙයිය භාවය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
ථම්භය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
සාරම්භය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
මානය අධිමානය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
ප්‍රමාදය නැති කිරීම පිණිස වෙහෙසෙන
සියළු කෙලෙසුන්ගෙන් වෙන්වීම පිණිස වෙහෙසෙන
සියළු දුසරිතයෙන් වෙන්වීම පිණිස වෙහෙසෙන
සියළු දර්ථයන්ගෙන් වෙන්වීම පිණිස වෙහෙසෙන
සියළු ප්‍රදාහයන් ගෙන් වෙන්වීම පිණිස වෙහෙසෙන
සියළු සන්තාපයන්ගෙන් වෙන්වීම පිණිස වෙහෙසෙන
සියළු අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වීම පිණිස උත්සාහවත් වන සිත් සනසා ගන්න, සිත් ධර්මයෙහි අලවා වාසය කරණ තැනැත්තා `භික්ෂුව` යනුවෙන් තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාගවතුන් වහන්සේගේ ඔරසපුත්‍ර මහ සංඝ රත්නය හඳුන්වා වදාරන්නට යෙදුනු සේක.ඒ ගුණ දහමින් පිරුණු ගුණොත්ම මහා සඟරුවනට මාගේ නමස්කාරය වේවා.!!