3/16/17

නිවනින් නිවී යාම නම් ඔබගේ අභිප්‍රාය ශ්‍රවණය කරන්න මේ දේශණය ඔබ ඉන්නේ කොතනද හඳුනා ගන්න කල යුත්තේ කුමක්ද තෝරා බේරා ගන්න ...!!

නිවනින් නිවී යාම නම් ඔබගේ අභිප්‍රාය ශ්‍රවණය කරන්න මේ දේශණය ඔබ ඉන්නේ කොතනද හඳුනා ගන්න කල යුත්තේ කුමක්ද තෝරා බේරා ගන්න ...!!