9/19/16

මහත්ඵල ගෙන දෙන දානයන් පිළිබඳ සූත්‍ර පිටකයේ දැක්වෙන අයුරුවේලාම බ්‍රාහ්මණයාගේ දානය
රිදීයෙන් පිරවූ 84,000 ක් රන් පාත්‍ර
රනින් පිරවූ 84,000 ක් රිදී පාත්‍ර
අමු රනින් පිරවූ 84,000 ක් කස්ලෝ පාත්‍ර
ස්වණාලංකාර ඇති රන් දද ඇති රන්රසු දැලින් ගැවසුණු 84,000 ක් ඇතුන්
සිංහ සම්, ව්‍යාඝ්‍ර සම්, දිවි සම්, පඩු ඇඹුල් ඇතිරූ රනින් අලංකාර කළ රන් දද ඇති රන් රසු දැලින් ගැවසුණු 84,000 ක් රිය
දුහුල් රෙදි ඇතිරූ කස්ලෝ කොසු ඇති 84,000 ක් දෙනුන්
මිණි කොඩොල් පැළඳි 84.000 ක් කන්‍යාවන්
කොඳු පළස්, සුදු ඇතිරි, ඝන පුප් එළුලොම් ඇතිරි අතුළ සෙකෙල් මුව සමින් කළ උතුම් පස තුරුණු ඇති උඩුවියන් සහිත දෙපස තැබූ කණ්වයින් ඇති 84,000 ක් පළඟ
සියුම් කොමු පිළි, කොසෙය්‍ය පිළි, කම්බිලි, කපු පිළි කෝටි 84,000 ක් වස්ත්‍ර
නදී මෙන් ගලන අන්නපාන, ඛාද්‍ය, භොජ්‍ය, ලෙහ්‍ය පෙය

 1. එක් සෝවාන් වහන්සේ නමක් වැළඳවීම වේලාම බ්‍රාහ්මණයාගේ දානයට වඩා මහත්ඵලයි.
 2. එක් සකෘදාගාමී වහන්සේ නමක් වැළඳවීම සෝවාන් වහන්සේලා සියයක් වැළඳවීමට වඩා මහත්ඵලයි.
 3. එක් අනාගාමී වහන්සේ නමක් වැළඳවීම සකෘදාගාමී වහන්සේලා සියයක් වැළඳවීමට වඩා මහත්ඵලයි.
 4. එක් රහතන් වහන්සේ නමක් වැළඳවීම අනාගාමී වහන්සේලා සියයක් වැළඳවීමට වඩා මහත්ඵලයි.
 5. එක් පසේබුදුන් වහන්සේ නමක් වැළඳවීම රහතන් වහන්සේලා සියයක් වැළඳවීමට වඩා මහත්ඵලයි.
 6. එක් සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ නමක් වැළඳවීම පසේ බුදුන් වහන්සේලා සියයක් වැළඳවීමට වඩා මහත්ඵලයි.
 7. සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ භික්ෂු සංඝයා වැළඳවීම සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ වැළඳවීමට වඩා මහත්ඵලයි.
 8. සිවු දිග්හි භික්ෂූන් වහන්සේලා උදෙසා වෙහෙරක් කරවීම ඉහත දානයට වඩා මහත්ඵලයි.
 9. පහන් සිතින් තිසරණ සරණ යාම ඉහත දානයට වඩා මහත්ඵලයි.
 10. පහන් සිතින් පංචශීල ශික්ෂා පද සමාදන් වීම ඉහත පුණ්‍යකර්මයට වඩා මහත්ඵලයි.
 11. ගඳක් සිඹිනා කාලයක් මෛත්‍රිය වැඩීම ඉහත පුණ්‍යකර්මයට වඩා මහත්ඵලයි.
 12. අසුරක් ගසනා කාලයක් අනිත්‍යය මෙනෙහි කිරීම ඉහත පුණ්‍යකර්මයට වඩා මහත්ඵලයි.

පුද්ගලික වශයෙන් දිය හැකි දානයන්
 1. තිරිසනුන් විෂයෙහි සියක් අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක්
 2. පෘථග්ජන දුසිල්වතුන් විෂයෙහි දහස් අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක්
 3. පෘථග්ජන සිල්වතුන් විෂයෙහි සිය දහසක් අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක්
 4. කාමයෙහි වීතරාගී වූ බාහිරක තාපසයන් විෂයෙහි කෙළ ලක්ෂයක් අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක්
 5. සෝවාන් ඵල පසක් කරගන්නට පිළිපන් තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අසංඛ්‍යෙය අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක්
 6. සෝවාන් තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 7. සකෘදාගාමී ඵල පසක් කරගන්නට පිළිපන් තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 8. සකෘදාගාමී තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 9. අනාගාමී ඵල පසක් කරගන්නට පිළිපන් තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 10. අනාගාමී තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 11. රහත්ඵල පසක් කරගන්නට පිළිපන් තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 12. අර්හත් තථාගත ශ්‍රාවකයා විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 13. ප්‍රත්‍යෙක සම්බුද්ධයන් විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)
 14. අර්හත් තථාගත සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් විෂයෙහි අනන්ත අප්‍රමාණ අනුසස් ඇති දක්ෂිණායෙක් (කවර කථාද)

සාංඝීක වශයෙන් දියහැකි දානයන්
 1. තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ උභතො සංඝයා විෂයෙහි
 2. තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවී කල උභතො සංඝයා විෂයෙහි
 3. භික්ෂු සංඝයා විෂයෙහි
 4. භික්ෂුණී සංඝයා විෂයෙහි
 5. ප්‍රමාණ වශයෙන් භික්ෂු සහ භික්ෂුණී සංඝයා විෂයෙහි
 6. ප්‍රමාණ වශයෙන් භික්ෂු සංඝයා විෂයෙහි
 7. ප්‍රමාණ වශයෙන් භික්ෂුණී සංඝයා විෂයෙහි

සත්පුරුෂ දානය
 • පිරිසිදු දෑ දෙයි.
 • ප්‍රණීත දෑ දෙයි.
 • සුදුසු කල්හි දෙයි.
 • කැපවූවක් දෙයි.
 • පරීක්ෂා කොට දෙයි.
 • නිරතුරු දෙයි.
 • පහන් සිතින් දෙයි.
 • දුන්පසු සතුටු වෙයි.

අසත්පුරුෂ දානය
රූක්ෂ හෝ ප්‍රණීත හෝ වේවා සකස් නොකොට දීම, ගරු නොකොට දීම, සියතින් නොදීම, නිරතුරු නොදීම, කම්ඵල අදහා නොදීම හේතුවෙන් එම දානයේ විපාක පහළ වූ විට උදාර භෝජනය පිණිස, වස්ත්‍ර දැරීම, වාහන පරිහරණය පස්කම් ගුණයෙහි භෝගය පිණිස හිත නොනැමෙයි. ඔහුගේ පුත්‍රයන්, අඹුවන්, දාසයන්, මෙහෙකරු, වහලූන්, කම්කරුවන්, ඔහුගේ වචන අසනු නොකැමති වෙයි. සවන් නොදෙයි.

දාන දීමට හේතු
 • වෙතට පැමිණ දෙයි.
 • බියෙන් දෙයි.
 • මට දුන්නේ යැයි සිතා දෙයි.
 • මට දෙන්නේ යැයි සිතා දෙයි.
 • දීම මැනව යැයි සිතා දෙයි.
 • මම පිසමි, මොවුහු නොපිසත්, ඒ නිසා දියයුතු යැයි සිතා දෙයි.
 • මේ දානය නිසා උපන් කීර්තියක් ලැබේ යැයි දෙයි.
 • සිතෙහි අලංකාරය පිණිස දෙයි.

දාන විශුද්ධීන්ගේ ප්‍රභේද
 • දුස්සීල ප්‍රතිග්‍රාහකයාට සිල්වත් දායකයා දෙන දානය – විශුද්ධ වේ.
 • සිල්වත් ප්‍රතිග්‍රාහකයාට දුස්සීල දායකයා දෙන දානය – විශුද්ධ වේ.
 • දුස්සීල ප්‍රතිග්‍රාහකයාට දුස්සීල දායකයා දෙන දානය – විශුද්ධ නොවේ.
 • සිල්වත් ප්‍රතිග්‍රාහකයාට සිල්වත් දායකයා දෙන දානය – විශුද්ධ වේ.
මූලාශ්‍ර – 2500 බුද්ධ ජයන්ති ති්‍රපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව,
අංගුත්තර නිකාය 9.1.2.10     – වේලාම සූත්‍රය (පි.435)
මජ¯ම නිකාය 3.4.12                  – දක්ඛිණවිභංග සූත්‍රය (පි.521)
අංගුත්තර නිකාය 8.1.4.7       – සප්පුරිස දාන සූත්‍රය (පි.165)
අංගුත්තර නිකාය 8.1.4.1       – දාන සූත්‍රය (පි.151)

කර්ම වෙබ් අඩවියෙන් උපුටාගන්නා ලදී.