7/14/16

දැන් අමාසුවඳ අැන්ඩ්රොයිඩ් ඇප් එකක් ලෙස සකස් කොට ඇත. බාගත කීරීමට පහළ ලින්ක් එක click කරන්න. තෙරුවන් සරණයි!.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wAmasuwanda