6/18/16

මාර බිසී" තමයි...නමුත් ...?

"මාර බිසී" තමයි...නමුත් "අද අද එයි මරු පින්කර නොගත්තොත්" "පුබ්බේත කත පුඤ්ඤතා" හෙවත් පෙර කරන ලද කුසල් නැතිව ඉදිරි බවය අවමංගල්‍යක් කිරීමට මාර බිසීත්වයට හැක..ඒසේම අප පෙර දවසේ කලින් පැයේ කල කුසල්ද පෙර කල කුසල්මය...මනා සම්පූර්ණ සිරුරැති දහම උරුම හොද නුවන බුද්ධිය සිහිය ලද ඔබට පෙර කල කුසල් නැතය කියනවානම් එය අසත්‍යකි..ඒසේ පිංවතුන් උවද පෙර පැයේ පෙර දිනයේ පෙර සතියේ මාසයේ කල ප්‍රභල කුසලයක් වේදැයි ඇසූ කල නැත යන පිලිතුර නිතර ඇසෙන්නේ්ය..කෙසේ නමුත් නෙක තරු කොතෙක් තිබුනද ඝනදුර දුරු වන්නේ එක පුන්සඳින්මය..එවන් පුන්සඳවල් දුටු කල අප ඔවුන් ආදර්ශයට ගැනීම අපට මහත් ඵලදායක වැඩදායක වනු ඇත...තෙරුවන් සරණයි..


Sent from my iPhone