2/17/19

තථාගත කර්මස්ථානය - ආනාපානසති භාවනාව


නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස!
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස!
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස!

සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලා ලොව පහල වීම අතිශය දුර්ලභය. එසේ පහල වූ ශාසනයක පමණක් ඇති කර්මස්ථානයකි මෙම ආනාපානසති කර්මස්ථානය. අප මහා තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුධු පියාණන් වහන්සේ මහත් ලෙස නොයෙක් තැන වලදී මෙම භාවනාව වැඩීමේ ආනිසංස දේශනා කරන ලදී. සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලැබීමටද මුලික කර්මස්ථානය මෙම අනපනසති භාවනාව බැවින් මෙයට තථාගත කර්මස්ථානය ලෙස කියනු ලැබේ. මහත් පල මහානිසංස ආනාපානසති භාවනාව ධ්‍යාන මට්ටම තෙක් දියුණු කරන ආකාරය ඉතා පැහැදිලි ලෙස මෙම ධර්ම දේශනයේ සදහන් ය. නිර්වායන පිණිස විදර්ශනා භාවනාව අනිවාර්ය සහ ඒකායන භාවනාවයි. විදර්ශනාව ඉතා සියුම් බැවින් එය ග්‍රහණයට අප සිත සමාධිමත් වියයුතුය. උපචාර, අර්පණා සමාධි ලබා විදර්ශනාව පටන් ගන්නා යෝගාවචරයන් ද සිටි නමුත් ආනාපානසති භාවනාවෙන් ප්‍රථම ධ්‍යාන මට්ටම දක්කවා සිත දියුණු කොට එතැන් පටන් සතර සතිපට්ඨානවා සම්පුර්ණ කිරීම සාර්ථක ක්‍රමයක් ලෙස දැක්විය හැකිය. වීර්ය වඩත්වා! මෙම දේශනාව ඇසීමට හිත සැකසේවා! මෙම ධර්ම දානය මගේ මාර්ගපල නිර්වාණය පිණිසම හේතු වේවා!

>>>>පළමු කොටස<<<<>>>>දෙවන කොටස<<<<මාර්ගපල නිර්වාණය ම සාක්ෂාත් වේවා!